CONCURS PENTRU UTILIZATORII REȚELEI DE SOCIALIZARE FACEBOOK 

IULIE ESTIVAL

REGULI OFICIALE

Mai jos sunt enumerate regulile care reglementează relaţiile dintre participanţi (denumiți în continuare Participant(ţi), „dumneavoastră”, „ale dumneavoastră”) şi compania Î.C.S. „MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED” SRL  (denumită în continuare „Organizator”, „noi”, „ale noastre/ „ai noștri”, „de noi”). În acelaşi timp, Organizatorul îşi păstrează drepturile, iar în cazul în care unele drepturi sunt transmise de la participanţi, consultanți şi câştigători către Organizator, ele se vor considera preluate, transmise şi atribuite companiei Mary Kay Inc., în calitate de companie fondatoare a Organizatorului.

În urma înregistrării la concursul din luna iulie (denumit în continuare „Concurs”), se va considera că prezentele Reguli Oficiale (care pot fi modificate sau completate, în orice moment, de către noi cu (sau fără) informare prealabilă) şi deciziile noastre care sunt definitive în tot ce ţine de Concurs au fost citite, înțelese și acceptate. Prezentele Reguli Oficiale nu pot fi modificate în detrimentul Participantului, numărul de  premii nu poate fi modificat după publicarea prezentelor Reguli Oficiale. 

1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul începe la ora 11.00 (ora Republicii Moldova), pe data de 13 iulie 2018 şi se va încheia la ora 16.00 (ora Republicii Moldova) pe data de 16 iulie 2018 (denumite în continuare - “Perioada de desfășurare a Concursului”).  

2. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

(a) Vor fi admiși spre participare la Concurs toți utilizatorii rețelei de socializare Facebook care au atins vârsta majoratului (18 ani), care dețin cetățenia Republicii Moldova și locuiesc pe teritoriul țării şi care sunt titulari ai unui buletin de identitate emis de autorităţile Republicii Moldova cu termenul de valabilitate activ.

(b) Nu au dreptul să participe la Concurs următoarele categorii de persoane: angajații, directorul companiei Organizatorului, Mary Kay Inc.,  precum şi ai filialelor și subdiviziunilor acestuia, precum şi persoanelor fizice şi juridice care au participat la elaborarea, lansarea precum şi la promovarea materialelor despre Concurs sau la realizarea acestui Concurs, precum și rudele acestora de gradul I (cumulativ numiți în continuare „Organizatori ai Concursului”). Prin termenul „rude de gradul I” se subînțeleg: părinții, părinți adoptivi, tutorii, copiii, copiii adoptivi, rude de sânge, frații vitregi sau soții acestora. Prin termenul „locatari ai gospodăriei” se subînțeleg toate persoanele care locuiesc în aceeași casă cu unul dintre Organizatorii Concursului mai mult de 3 luni.;

(c) Organizatorul își rezervă dreptul să excludă din concurs participantul care într-un fel sau altul afectează buna desfășurare a Concursului, încalcă drepturile sau prejudiciază imaginea Organizatorului și/sau a participanților la Concurs.

(d) Organizatorul își rezervă dreptul să excludă din concurs Participantul care a încălcat regulile oficiale ale concursului. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv de a decide în ce circumstanțe au fost încălcate regulile concursului și când este necesară descalificarea participantului. Organizatorul nu este obligat să preia legătura cu Participantul pentru a afla care sunt factorii care au dus la încălcarea regulilor și ulterior la descalificare.

3. CUM SĂ DEVII PARTICIPANT

Trebuie să respectați următoarele condiții:

(a) Să citiți și să acceptați regulile oficiale ale concursului, publicate pe site-ul www.marykay.md

(b)  Trebuie să fiți fan al paginii oficiale a Companiei Mary Kay (Moldova) în rețeaua Facebook.(www.facebook.com/mkmoldova )

(c) Trebuie să răspundeți la întrebarea concursului dacă apli-cați sau nu machiajul vara, oferind un smile postării con-cursului, care ar corespunde răspunsului dumneavoastră, dacă DA (butonul „Like”), dacă NU (butonul „inimioară”).

 

4. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE ȘI OFERIREA CADOURILOR

Orice utilizator care a acceptat Regulile Oficiale ale Concursului de pe site-ul www,marykay.md, este fan al paginii oficiale Mary Kay Moldova în Facebook și care a adăugat un comentariu la postarea Concursului de pe Facebook în conformitate cu regulile Concursului, devine, automat, participant al Сoncursului (Participant Calificat). Câștigătorii vor fi desemnați aleatoriu prin intermediul site-ului www.random.org. Numele participantului va apărea o singură dată în lista de participanți.    

 Participând la Concurs, Participanții Calificați recunosc și acceptă că:

(a) Pe data de 16 iulie, după ora 16:00, cinci (5) participanți vor fi desemnați câștigători în urma selectării aleatorii cu ajutorul site-ului www.random.org. Informația despre câștigători va fi publicată pe pagina oficială de Facebook a Companiei „Mary Kay (Moldova)” : https://www.facebook.com/mkmoldova.

(b) Câștigătorii vor fi anunțați de Organizator prin mesaje private pe Facebook, după data de 16 iulie.

5. PREMIUL

(a) În baza rezultatelor Concursului, vor fi selectați cinci (5) câștigători, care vor primi de la Organizator un premiu sub formă de produse Mary Kay® în valoare de 490 MDL la prețul cu amănuntul: pudra pulbere translucidă și șervețele matifiante.

(b) Dacă , din diverse motive, persoana câștigătoare nu poate fi contactată pe Facebook în decurs de o săptămână după anunțarea rezultatelor Concursului,  ea va pierde toate drepturile asupra premiului. În acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul să extragă un alt câștigător, dar aceasta nu este obligatoriu.

Câștigătorii Concursului vor fi anunțați printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a Mary Kay Moldova: https://www.facebook.com/mkmoldova. Informația detaliată poate fi găsită în punctul 8 al prezentelor reguli.  

Premiile vor fi transmise prin poștă, în decursul a 14 zile după răspunsul câștigătorului sau la dorință, Câștigătorul poate ridica premiul personal, la oficiul Companiei de pe adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 62, până la data de 3 august 2018.

Câștigătorii trebuie să beneficieze de premii până la data de 3 august 2018.

(c) Organizatorul Concursului este obligat, dacă este aplicabil, să rețină impozitul pe venit din venitul Câștigătorului, la înmânarea de facto a premiului și să-l transfere în buget. Reținerea și plata impozitului se efectuează în conformitate cu legislația fiscală în vigoare a Republicii  Moldova, la momentul înmânării premiului. Înmânarea premiului este efectuată după prezentarea copiei buletinului de identitate și a documentului care confirmă plata impozitului la contul de decontare al Organizatorului.

(d) Numărul de premii este limitat la unu (1) pentru fiecare câștigător al Concursului. În nici un caz, Organizatorul nu va înmâna mai multe premii decât cele menționate în prezentul document.

(e) Premiul nu poate fi înlocuit cu plata în numerar și nu poate fi transmis persoanelor terţe. Dacă, în urma unor circumstanţe obiective, Organizatorul nu va putea pune la dispoziţie premiul menţionat, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul să ofere alt premiu de aceeaşi valoare. Câștigătorii sunt responsabili personal de tot ce privește siguranţa, plata impozitelor, precum şi de toate cheltuielile, care nu sunt prevăzute de către fondul de premiere. Ține de responsabilitatea personală a Câştigătorului să depună declarația fiscală privind premiul primit în cadrul acestui Concurs, precum și să plătească impozitele corespunzătoare, dacă este prevăzută legislația Republicii Moldova. La primirea premiului, Câștigătorul acceptă ca Organizatorul Concursului să îi folosească în scopuri publicitare și comerciale, numele, aprecierile postărilor și fotografiile postate pentru Concurs, fără recompense suplimentare, după cum este menționat în punctul 6 (c) al prezentelor reguli.

6. ASPECTE GENERALE

(a) În cazul în care câștigătorul nu va prezenta la termen sau va completa incorect declarațiile sau alte documente necesare sau în cazul în care Compania va primi notificări despre premiu sau premiul îi va fi întors Companiei ca nelivrat sau în cazul în care un potențial câștigător nu va avea drepturi sau nu va corespunde criteriilor din Regulile Oficiale, el va fi descalificat și premiul îi va fi retras.

(b) PARTICIPÂND LA CONCURS, PERSOANELE PARTICIPANTE ACCEPTĂ SĂ OFERE ORGANIZATORULUI PERMISIUNEA PENTRU PUBLICARE ȘI CONFIRMAREA CĂ ORGANIZATORUL, FILIALELE ACESTUIA, COMPANIILE AFILIATE, AGENŢIILE DE RECLAMĂ SAU ANGAJAŢII LOR, DIRECTORII, ANGAJAŢII, ANTREPRENORII INDEPENDENŢI, REPREZENTANŢII ŞI AGENŢII COMERCIALI VOR FI ELIBERAŢI DE RĂSPUNDERE ÎN CAZ DE ORICE TIP DE LITIGII POSIBILE SAU ACTUALE, ACŢIUNI ÎN JUDECATĂ, CERERI, CHELTUIELI, CESIUNI DE PROPRIETATE (INDIFERENT DACĂ O ACŢIUNE ÎN JUDECATĂ VA FI INTENTATĂ SAU NU), DATORII ŞI DESPĂGUBIRI PENTRU PREJUDICII, INDIFERENT DE FAPTUL DACĂ EXISTĂ LA MOMENT SAU VOR APĂREA ÎN VIITOR (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA VĂTĂMĂRI CORPORALE, VIOLENȚĂ VERBALĂ, SAU DECES (CU EXCEPŢIA CELUI PROVOCAT INTENȚIONAT), INCAPACITATEA DE A MUNCI ȘI PREJUDICIILE MATERIALE, ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE, PUBLICITATEA, CONFIDENȚIALITATEA ȘI ALTE DREPTURI), CHELTUIELI (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ONORARIILE  REZONABILE ALE AVOCAŢILOR, LA CHELTUIELIE DE JUDECATĂ ȘI LA ALTE CHELTUIELI) APĂRUTE DIRECT SAU INDIRECT CA REZULTAT A FOLOSIRII MATERIALELOR PENTRU CONCURS, ACORDULUI PENTRU PĂSTRAREA, FOLOSIREA SAU NEFOLOSIREA PREMIULUI, A PARTICIPĂRII ÎN ORICE CONCURS ŞI/SAU ACTIVITATE LEGATĂ DE PREMIU, A ACCESULUI LA PAGINA WEB ŞI/SAU PARTICIPĂRII LA PREZENTUL CONCURS.

(c)  Prin participarea la concurs, Participantul acordă Organizatorului (sau persoanei împuternicite de către acesta) dreptul de a imprima, publica, difuza, răspândi şi folosi în întreaga lume şi în orice surse de informare în masă cunoscute acum sau create în viitor, inclusiv în reţeaua globală „Internet”, pentru totdeauna şi sub toate aspectele în ansamblu: nume, imagini, fotografii, înregistrări video, informaţie biografică şi /sau voci pentru difuzarea în sursele de informare în masă, în scopuri publicitare fără o remunerare suplimentară, precum şi fără dreptul de a revizui, notifica sau aproba.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

(а)  În cazul în care, din anumite motive, desfășurarea Concursului nu va fi posibilă după cum s-a planificat, inclusiv, dar fără a se limita la falsificare, intervenții neautorizate, fraude, erori tehnice sau de alt gen, sau alte cauze care la decizia Organizatorului vor periclita sau influența administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna desfășurare a Concursului dat, Organizatorul își rezervă dreptul la propria decizie de a anula, înceta înainte de termen, modifica, dar nu în detrimentul Participantului, sau suspenda Concursul și de a alege învingătorii din cererile primite până la survenirea acestor motive sau în alt mod, pe care organizatorul îl va considera potrivit.

(b) Organizatorul concursului nu poartă responsabilitate în fața câștigătorilor sau a oricăror alte persoane pentru anularea concursului sau pentru imposibilitatea livrării premiului câștigătorului din cauza calamităților naturale (în cazuri de forță majoră), din cauza oricărui tip de acțiune enumerate în continuare: adoptarea unei hotărâri sau a unui ordin de către orice organ guvernamental sau a instituțiilor subordonate (indiferent dacă aceste acțiuni, hotărâri, ordine prevăd imposibilitatea organizării acestora), defecțiuni tehnice, acte de terorism, cutremure de pământ, acțiuni de război, incendii, inundații, explozii, condiții climaterice extreme, uragane, embargouri, conflicte de muncă  sau grevă (indiferent dacă sunt legale sal nu), insuficiență de forțe de muncă sau probleme financiare, modificări în orarul de circulație a oricărui tip de transport, încetinirea procesului de muncă, probleme de ordin social, revolte, revoluții, răscoale sau alte evenimente de acest gen care nu pot fi prevăzute.

(с) În nici un caz, Organizatorul, fondatorii acestuia, companiile sale afiliate în pregătirea și desfășurarea concursului, companiile-mamă, agențiile de publicitate și agențiile implicate în organizarea Concursului, la fel ca angajații acestora, directorul,  antreprenorii independenți, reprezentanții și agenții nu vor fi responsabili pentru pierderi sau prejudicii de orice tip, inclusiv directe, indirecte, întâmplătoare sau de penalizare care reies din participarea dumneavoastră în acest concurs sau din activitatea care are legătură cu Concursul.

(d) Concursul nu este în nici un fel sponsorizat, sprijinit sau administrat de Facebook sau și nu are legătură cu Facebook-ul. Participând la acest concurs Participanții își asumă responsabilitatea să nu cauzeze daune, și să protejeze site-ul Facebook de orice pretenții, răspundere, daune sau alte cheltuieli în legătură cu, care decurg din (i) participarea la Concurs a Participanților (ii) activitatea Participantului la momentul obținerii cadoului și\sau la utilizarea incorectă a premiului (inclusiv, dar fără limitare la pierderea bunurilor, prejudicii sau moartea unei persoane terțe).

(e) Dacă anumite prevederi sau dispoziții conținute în prezentele Reguli oficiale sau într-un anumit punct al acestora (în prezentul punct denumite „Dispoziții de încălcare ale Regulilor”) sunt declarate sau devin nule din punct de vedere juridic sau fără efect juridic în virtutea oricărui motiv de orice gen, incluzând, dar neafectând caracterul celor menționate mai sus, inclusiv în legătură cu hotărârile organelor judecătorești competente sau ale organelor judecătorești europene, ale actelor emise de Parlament, în legătură cu legislația Uniunii Europene sau a oricărei alte legislații sau oricărei alte legi sau act normativ, regulamente sau alte norme cu putere juridică, pentru care termenii și condițiile prezentelor Reguli Oficiale trebuie să rămână în vigoare, atunci restul punctelor din prezentele Reguli Oficiale trebuie să fie îndeplinite, dacă nu contravin Dispozițiilor indicate.

8. LISTA CÂȘTIGĂTORILOR

Numele celor cinci (5) câștigători vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a Companiei „Mary Kay (Moldova)”:  https://www.facebook.com/mkmoldova pe data de 16 iulie 2018, după ora 12:00.

9. ORGANIZATOR

Organizatorul Concursului:

Mary Kay (Moldova) Limited SRL, Moldova, mun. Chişinău, MD-2012, str. Sciusev, 62.

 10. PROTECŢIA DATELOR:

 (a) Organizatorul și agenții acestuia recunosc că Organizatorul, fiind responsabil de verificarea datelor, trebuie să respecte toate obligațiile directe în conformitate cu legislația cu privire la Protecția datelor personale.

(b) Datele cu caracter personal vor fi păstrate confidențiale și nu vor fi disponibile pentru persoanele terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul concurs și de alte scopuri legale de afaceri.

(c) Acceptând Regulile oficiale ale Concursului, dumneavoastră dezvăluiți următoarele date personale și consimțiți că sunteți de acord că „MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED” SRL (“Organizatorul”) și afiliații săi la fel ca și partea terță autorizată au dreptul să proceseze, fără vreo limitare, datele dumneavoastră personale, care includ, dar nu se limitează la: datele indicate în Formularul de înregistrare, care conțin numele și prenumele, ziua de naștere, adresa de e-mail, localitatea de baștină și țara, și numărul de telefon. Datele personale trebuie să includă corespondența cu Organizatorul. Aceste date personale sunt necesare pentru desfășurarea Concursului, de asemenea colectarea statisticilor este necesară pentru dezvoltarea serviciilor și a produselor Mary Kay®, stocarea datelor și serviciile de suport tehnic, în alte scopuri de marketing și promovare, precum și în alte scopuri civile, comerciale, fiscale și contabile. Astfel de date pot fi transferate în afara Moldovei către persoanele terțe autorizate care au fost de acord să păstreze confidențialitatea acestor date și să nu le folosească în alte scopuri decât pentru suportul oferit Organizatorului în activitățile sale de business legale, incluzând  prelucrarea și stocarea datelor și  serviciile ce țin de tehnologiile informaționale din Statele Unite ale Americi, Federația Rusă, Marea Britanie și Ucraina.  Eu înțeleg că furnizarea datelor mele personale pentru organizator este opțională.  Eu înțeleg, de asemenea, că eșecul de a furniza astfel de date personale opționale nu va duce la nici o acțiune negativă împotriva mea. Acordul meu de a dezvălui aceste date personale și consimțământul meu sunt libere și necondiționate. Eu înțeleg, de asemenea, că Organizatorul poate procesa în continuare datele mele personale după acest Concurs cu scopul de a-și îndeplini obligațiile sale fiscale, contabile și alte scopuri de business valabile.

(d) Dumneavoastră vă exprimaţi acordul cu privire la descoperirea datelor cu caracter personal şi conţinutului Cererii de Participare şi înțelegeți că aveţi dreptul să solicitați copia datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care le deţine Organizatorul şi în cazul în care vor fi depistate erori, să le corectaţi. Rugăm să expediaţi solicitarea dumneavoastră la MDHelpDesk@mkcorp.com. Noi vom depune efort maxim pentru a asigura corectarea sau ștergerea informaţiei dumneavoastră din fişierele noastre.

11. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Prezentele Reguli vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Orice litigii apărute din sau în legătură cu prezentele Reguli vor fi soluționate în instanțele de judecată ale Republicii Moldova.

 


©2018 Mary Kay Inc.